huiyang spring,precision springs,15 years spring manufacturer,spring factory,china spring factory,metal spring,torsion spring,extension spring,compression spring: spring@springhuiyang.com
News

Tel18820608178

FAQ

Home > News > FAQ

温度计用弹簧:热双金属带材

Author:Huiyang Precision Spring Post time:2021-10-22 17:25:13Click:

    热双金属带材, 热双金属是有两层或两层以上具有不同膨胀系数的合金,牢固结合的符合材料。

    膨胀系数较大的合金层称为主动层, 膨胀系数较小的合金层成为被动层, 主动层与被动层间可加有起调节电阻作用的中间层。

    当环境温度变化时,由于主动层和被动层的膨胀系数不同,产生弯曲或转动,这种合金用于温度控制,温度补偿, 电流限制, 温度指示等自动控制装置和仪器仪表中的热敏原件。 中国GB美国ASTM德国DIN日本JIS统称性能特点
5J20110TN-2TB20110TM-15J11高敏感,高电阻
5J14140TM-8
TM-1
中敏感,高电阻
5J15120

TM-15J14中敏感,高电阻
5J1480TM-1
TM-25J18
5J1380


5J19
5J1580
TB1577TM-25J16
5J1017TM-22
TM-35J24
5J1070TM-6TB1170TM-45J23
5J0756TM-5

5J25
5J1306A

TM-5A

5J1306B

TM-5A

5J1309A

TM-5A

5J1309B
TB1109TM-5A

5J1411A
5J1411B
5J1417A


5J101
5J1417BTM-9R20


5J1320A

TM-6
5J1320BTM-10
TM-6
5J1325A

TM-6R25

5J1325BTM-11TB1425TM-6
5J1430A

TM-6R30

5J1430BTM-12
TM-6
5J1433A

TM-6R33

5J1433B

TM-13
TM-6
5J1440A

TM-6R40

5J1440B
TM-14
TM-6
5J1555A

TM-6R55

5J1555ATM-16TB1555TM-6